Studentprojekter ved Det Kongelige Danske Akademis Skole for Design i forårssemestret 2013

Under titlen Musikalsk Oplevelsesdesign – koncertens live-format har studerende ved Det Kongelige Danske Akademis Skole for Design i forårssemestret 2013 arbejdet med musikalsk oplevelsesdesign i en sammenhængende serie af undervisnings-, redskabs- og projektforløb.

Text: Jakob Ion Wille

Der har i forløbet særligt været fokus på udvidelsen af den klassiske koncerts rummelige, visuelle og tidslige oplevelse. Det betyder at der er arbejdet med medieringer af koncerten, brug af videoprojektion og motion graphics under eller omkring koncerten, blandt andet gennem inddragelsen af foyerområder og eksterne installationer. Forløbet er afsluttet med en række konceptforslag, der blev præsenteret og diskuteret den 17. Juni 2013.

Det grundlæggende spørgsmål der er blevet arbejdet ud fra lød:

hvordan skaber man æstetisk tilfredsstillende og meningsfulde møder mellem den klassiske musik og nye visualiseringsteknologier og udtryk, som fx motion graphics, projektion og immersive design?

Det samlede forløb resulterede i otte konceptforslag (presented in more detail here). Koncepterne er resultaterne af et 10 ugers projektforløb, der afsluttede forårssemester 2013.

Måneskinskoncerter: Et visuelt koncept for en symfonikoncertrækken ved Den Kongelige Opera. Der er blevet arbejdet med en samlet visuel identitet for en række koncerter og med motion graphics til projektion i forbindelse med koncertoplevelser knyttet til årstiderne og den klassiske musiks forskellige genre fra barokmusik til modernisme.

Soundportal – Day time / Night time: Her er der arbejdet med plakat og visuel identitet til lyd installationen Soundportal. Der er desuden arbejdet med forslag til brug af installationen om natten og til forskellige målgrupper.

Ydre Danmarks Skønhed: Et koncept, hvor lyd installationen Soundportal indgår som en del af et sitespecific koncept tænkt til Danmarks ydreområder. Der er arbejdet med videoprojektion og motion graphics i portalen ud fra György Kurtágs værk Stele.

The conductor painter: Et koncept, der gennem brug af bevægelsessensorer (Kinect) oversætter dirigentens fagter til visuelt udtryk i forbindelse med live koncerter. Dirigenten manipulere på den måde ikke kun orkestret, men også et visuelle udtryk, der manipuleres live og projekteres over orkestret.

Visual Liveness – en audio-visuel dialog: Der er arbejdet eksperimentelt med visuel og auditivt improvisation i et møde mellem live manipuleret motion graphics og vokalmusik af jazz oktetten IKI. Der er desuden arbejdet med det sceniske udtryk for denne type audio/visuel improvisationskoncert.

Classical Music Cinema: Animation til live opførelse af orkesterversioner af Wagners opera Das Rheingold. Undersøger forholdet mellem billed, lyd og bevægelse samt orkester og animations projektion i koncertsalen i forbindelse med live koncerter.

Wake Up Your Ears – et visuelt anslag: Et visuelt koncept, der tematiserer lydkvalitet og samtidig præsenterer forskellige elementer af Wake Up Your Ears kampsangen. Video teaser eller anslag til hjemmeside med 3dlyd.

The Leitmotif App: Koncept til rumlig installation og smartphone app til undersøgelse af musikalske ledemotiver.

Editor’s note: all concepts are presented in more detail here.

Undervisningsforløbet
Undervisningsforløbene, der har dannet baggrund for arbejdet med koncepterne, har været sammensat af et teorimodul, et redskabsmodul og et afsluttende projektmodul, hvori koncepterne er blevet produceret.

Teorimodulet har taget udgangspunkt i læsninger og diskussioner af forskellige teoretiske synspunkter med relation til den klassiske musiks live format, den klassiske musiks æstetiske form samt formidlingen og receptionen af denne.  Koncertens oplevelsesdramaturgi som performance eller ritual (Christopher Small) er blevet diskuteret i relation opfattelsen af begrebet live og medieringen af dette (Philip Auslander). Kompositionsmusikkens æstetik og problematikker vedrørende populariseringen er blevet diskuteret (Ardorno) i relation til forestillingen om nødvendigheden af fornyelse af den klassiske koncerts format (Idema). Grundlæggende har diskussioner og analyser af koncertens dramaturgi og ritual virket som rygrad i forløbet. Det betyder at vi har arbejdet med koncerten som en forestilling, hvorfor det også har været relevant at diskutere den scenografiske metodes anvendelighed uden for den dramatiske kunst. I den forbindelse har vi blandt andet støttet os til professor og scenograf Uwe Brückner (Basel Academy of Art and Design) der har gæsteforelæst og har afholdt master class  for de studerende.  Modulet er afsluttet med en skriftlig opgave af typisk forestillingsanalytisk karakter.

I den efterfølgende redskabsperiode er der blevet undervist i og arbejdet med digitale programmer til motion graphic og compositing. I forløbet har de studerende blandet andet eksperimenteret med udvikling af visuelle udtryk og skitsering i forbindelse med musikalske forløb. Der er blevet arbejdet eksperimentelt med videografik og projektion i modelstudie. Dertil er der i denne periode blevet etableret samarbejde med eksterne parter. Det Kongelige Teater har præsenteret de studerende for forskellige relevante i gangværende projekter; bland andet et arkiv digitalisering projekt samt tanker om udvidelse og udsmykning af café og foyerområde ved Det Kongelige Teaters Gamle Scene på Kongens Nytorv i København. Tanker om et mobilt lydsystem; Sound portal er desuden blevet diskuteret. Forløbet har trukket på inspiration og erfaringer af blandt andre komponist og musiker Simon Christensen, der har arbejde med lyd og billede installation for Det Kongelige Teater. Desuden har forløbet inkluderet foredrag af og workshops med Carl Emil Carlsen om forholdet mellem musik og billeder. De studerende er blevet introduceret til arbejde med pitch- og konceptpapirer.

I den afsluttende projektperiode arbejdede de studerende med udvikling af visuelt koncept på baggrund af en selvformuleret opgave. De studerende er blevet anbefalet at knytte sig til en af projektets samarbejdspartnere, men har også kunnet vælge at arbejde med udgangspunkt i andet indhold eller idéer tænkt som muligt realiserbart i en eller flere af de involverede institutioner. Flere studerende har valgt at tage udgangspunkt i forestillingen om den mobile lydinstallation sound portal, og har udviklet visuelle koncepter i relation til portalen, ligesom der er udviklet tanker om den konkrete brug af installationen. Andre studerende har udviklet visuelle koncepter til brug i konkrete eller tænkte rum i tilknytning til de involverede institutioners koncertsale og tilgrænsende rum. En enkelt gruppe har valgt at arbejde eksperimentalt med live-video grafik til live koncerter i samarbejde med vokalgruppen IKI.