Nya affärsmodeller för att utveckla publikupplevelser på kulturinstitutioner

Hur kan man utveckla nya affärsmodeller som skulle kunna bidra till att skapa nya upplevelser och stärka relationen mellan kulturinstitutioner och deras nuvarande och presumtiva publik? Detta är en fråga som produktionsledarstudenter vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling (IMP) på Malmö högskola har undersökt under fem veckor, inom ramen för Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign.

Text: Karolina Rosenqvist

I fem veckor har åtta studenter vid IMP arbetat med idéer för hur Det Kongelige Teater i Köpenhamn kan utveckla nya affärsmodeller till nuvarande såväl som helt nya publikgrupper. Studenterna fick i uppdrag att utifrån en specifik målgrupp, antingen baserat på demografiska variabler eller livsstil, utveckla helhetskoncept som skulle kunna genomföras, antingen i form av ett nystartat företag eller i Det Kongelige Teaters egen regi. När studenterna i början av juni slutredovisade projekten visade resultaten en stor spännvidd av målgrupper och koncept: från barn i grundskolan och unga kvinnor till äldre och sjuka på servicehem och äldreboenden som inte längre själva kan gå och se en föreställning.

Flera av studenterna valde att fokusera på målgruppen unga kvinnor, såväl studenter som yrkesverksamma. Det Kongelige Teater har, i likhet med många andra kulturinstitutioner, haft svårt att nå ut till yngre målgrupper och studenternas idéer har i första hand inte haft fokus på att öka biljettintäkterna utan snarare på att sätta kulturverksamheten på kartan och skapa legitimitet och intresse bland dessa unga grupper. Förhoppningen är att de i första hand ska upptäcka värdet av teater, opera och balett för att, i ett mer långsiktigt perspektiv, locka dem till ett besök.

Bakom kulisserna
Ett av idékoncepten på detta tema gjordes av Sofia Madsen som i sitt projekt valde att fokusera på kulturintresserade och välutbildade yrkesverksamma kvinnor i åldern 27-32 år, främst i Skåne. Hennes idé bygger på en specialkomponerad heldagsupplevelse “bakom kulisserna” för en mindre grupp på 10-15 personer. Dagen skulle omfatta såväl guidade turer på och bakom scen, ge en inblick i hur en produktion fungerar i kombination med mat, mingel och avslutas med föreställningar. Gruppen skulle i sin tur kunna fungera som ambassadörer för att attrahera likasinnade.

Förlänga kulturupplevelsen med en buss full av operasångare
Några studenter valde att fokusera på redan befintliga publikgrupper med idéer som kan förstärka deras upplevelser och bygga en starkare relation och därmed öka incitamentet till fler besök på Det Kongelige Teater. Linda Traulsen har skissat på ett sådant koncept som ska förlänga kulturupplevelsen såväl före som efter en föreställning, i form av en specialdesignad buss som hämtar upp besökare före och efter föreställningen. Ombord finns till exempel operasångare och skådespelare som bygger upp en atmosfär, ger inblickar i produktionen och skapar förväntningar på den föreställning som visas. Här skulle man också kunna servera dryck och tilltugg. Kanske får man som besökare en mask eller annan attiralj att ta på sig, beroende på föreställning. När publiken körs hem kan Det Kongelige Teater ta tillfället i akt och samla in feedback från publiken och därtill marknadsföra kommande föreställningar.

Mobila kulturupplevelser
Den idé som stack mest ut av alla studentpresentationer kom från Christian Nordén som ställde sig frågan: Varför ska ålderns höst vara färglös? Hans koncept bygger på att starta ett företag, Mobil kulturprojektion, som ska tillgängliggöra kulturupplevelser från Det Kongelige Teater. Målgruppen är äldre och sjuka, boende på äldreboenden eller liknande vårdverksamheter, som i dagsläget inte har möjlighet att konsumera dessa kulturupplevelser då de inte fysiskt kan ta sig till en kulturinstitution. Konceptet har således potential att förmedla kulturupplevelser till i dagsläget ”stängda målgrupper”. Innan varje visning presenteras den aktuella föreställningen så att den sätts i ett sammanhang. Mobil Kulturprojektion ska inte bara leverera föreställningar utan även fungera som en feedbackloop till personalen på Det Kongelige Teater. Genom att låta Mobil Kulturprojektion kontinuerligt efter varje visning låta de äldre och sjuka utvärdera och kommentera föreställningarna kan viktiga synpunkter ringas in. I samtal med åskådarna kan verksamheten samla in värdefull information och utvärderingar som kommer Det Kongelige Teater till gagn. Denna information blir dessutom mer unik, publiknära och mer personlig än om utvärderingar sker via enkäter eller liknande. På så sätt bidrar Mobil Kulturprojektion till att både sprida kulturupplevelser i tidigare uteslutna målgrupper och samtidigt samla in tidigare helt uteslutna publikkommentarer. På så sätt kan Det Kongelige Teater via Mobil Kulturprojektion ta del av sin målgrupps röster och åsikter. Därigenom ges en bredare förståelse för målgruppens behov och önskemål, vilket i bästa fall även kan leda till att förbättra Det Kongelige Teaters verksamhet. Christians idé ligger nära den satsning på Kultur i vården som sker bland annat i Skåne.

En intervju med Christian Nordén med rubriken “Teater på åskådarens villkor” finns att läsa här.

Studenternas projekt bidrar till en idékatalog kring området ”nya affärsmodeller” som Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign kommer att arbeta vidare med under de kommande två åren.