Bättre tillgång till kulturupplevelser – en EU-rapport

EU har en expertgrupp som undersöker tillgänglighet till och deltagande i europeisk kultur, och de har nyligen publicerat en rapport där man redogör för sina resultat. Bland annat undersöker de hur man kan göra publiken mer involverad i själva skapandeprocessen.

Det för projektet Musikalisk Oplevelsesdesign mest intressanta stycket torde vara From audience to actors: how to involve people in creating art? What role for arts and cultural institutions? som återfinns på sidan 50 i rapporten.

Expertgruppen skriver:

[…] There is a qualitative difference between taking part in and observing and consuming culture. Both are important, but they are fundamentally different experiences, and they are not necessarily linked – i.e., direct involvement in community arts may or may not lead individuals to attend more cultural events in institutions.

Vidare ger de exempel på en rad satsningar som expertgruppens medlemmar tycker är intressanta ur ett deltagandeperspektiv, bl.a. Göteborgsoperans “Community Operas”, Göteborgs Symfoniorkesters “El Sistema” och det tyska initiativet “Jedem Kind ein Instrument”. Se också anteckningarna från workshop 2 för fler exempel på deltagandeprojekt.

EU-arbetsgruppens viktigaste rekommendationer, sammanfattade av Kulturrådet:

  • En av de centrala utmaningarna är hur kulturinstitutionerna kan bli mer relevanta för fler grupper. Det kan kräva en omtolkning av organisationens roll och mandat, samt också en översyn av organisationen som helhet och den rekryteringspolicy man har.
  • Ett strategiskt sätt att arbeta med ökad tillgänglighet måste omfatta hela kedjan: identifiering av syftet, analys av målgruppernas vanor och anledningarna till att eventuellt inte ta del av utbudet, hur innehållet utformas och förmedlas och slutligen uppföljning och utvärdering.
  • En fullständig analys av målgrupper/besökare bör även inbegripa de som inte deltar och vad som krävs för att de ska bli delaktiga.
  • En analys av nya sätt att konsumera kultur, till exempel ungas kulturvanor, är viktig för kulturinstitutionernas framtida utveckling.
  • Fri entré som insats för att nå fler besökare fungerar bäst det är kopplas till andra insatser som riktar sig till de målgrupper man önskar nå.
  • Kulturinstitutionernas samarbete med med skolor och utbildningsinstitutioner skulle med fördel kunna utvecklas och systematisera för att utveckla barn och ungas kreativitet.
  • Den här expertgruppens uppdrag är nu avslutat, och en ny grupp har tagit vid för att diskutera frågor kring kulturell mångfald och interkulturell dialog. Målet är även där att lyfta fram praktiska exempel och förslag på hur man kan arbeta på nationell nivå

Rapporten i sin helhet finner du på Kulturrådets webbplats.